Kultuer

Enterprise Mission

Mei de wrâld bloeie en bedriuwen helpe te ûntwikkeljen

Enterprise Vision

Ynsette foar it ynnovearjen fan in better libben en it ferbetterjen fan de libbensomjouwing

Kearnwearden

Meitsje foardielen foar de maatskippij en kânsen foar meiwurkers

Etyske wearden

Yntegriteit, earlikens en earlike konkurrinsje

Talent Filosofy

Deugden en talinten, minsken meitsje it bêste gebrûk fan har talinten en dingen

Kwaliteit konsept

Produkt wjerspegelet it nivo, kwaliteit is it libben